Friday, April 24, 2015

Colors


 1. color - /ˈkʌl əɹ/
 2. amber - /ˈæm bəɹ/
 3. amethyst - /ˈæm ə θɪst/
 4. apricot - /ˈæp ɹɪˌkɒt, ˈeɪ pɹɪ-/ 
 5. aqua - /ˈæk wə, ˈɑ kwə/ 
 6. aquamarine - /ˌæk wə məˈɹin, ˌɑ kwə-/ 
 7. auburn - /ˈɔ bəɹn/ 
 8. azure - /ˈæʒ əɹ/ 
 9. beige - /beɪʒ/ 
 10. black - /blæk/ 
 11. blue - /blu/ 
 12. bronze - /bɹɑnz/ 
 13. brown - /bɹaʊn/
 14. buff - /bʌf/ 
 15. burnt umber - /ˈbəɹnt ˈʌm bəɹ/ 
 16. cardinal - /ˈkɑɹ dn l/ 
 17. carmine - /ˈkɑɹ mɪn, -maɪn/ 
 18. celadon - /ˈsɛl əˌdɑn, -dn/ 
 19. cerise - /səˈɹis, -ˈɹiz/ 
 20. cerulean - /səˈɹu li ən/ 
 21. charcoal - /ˈtʃɑɹˌkoʊl/
 22. chartreuse - /ʃɑɹˈtɹuz, -ˈtɹus/
 23. chocolate - /ˈtʃɔ kə lɪt, ˈtʃɑk ə-, ˈtʃɔk lɪt, ˈtʃɒk-/ 
 24. cinnamon - /ˈsɪn ə mən/ 
 25. complementary - /ˌkɑm pləˈmɛn tə ɹi, -tɹi/ 
 26. copper - /ˈkɑp əɹ/
 27. coral - /ˈkɔɹ əl, ˈkɑɹ-/ 
 28. cream - /kɹim/ 
 29. crimson - /ˈkɹɪm zən, -sən/ 
 30. cyan - /ˈsaɪ æn, ˈsaɪ ən/ 
 31. dark - /dɑɹk/ 
 32. denim - /ˈdɛn əm/ 
 33. desert sand - /ˈdɛz əɹt ˈsænd/ 
 34. ebony - /ˈɛb ə ni/ 
 35. ecru - /ˈɛk ɹu, ˈeɪ kɹu/ 
 36. eggplant - /ˈɛɡˌplænt, -ˌplɑnt/ 
 37. emerald - /ˈɛm əɹ əld, ˈɛm ɹəld/ 
 38. forest green - /ˈfɔɹ ɪst ˈɡɹin/ 
 39. fuchsia - /ˈfju ʃə/ 
 40. gold - /ɡoʊld/ 
 41. goldenrod - /ˈɡoʊl dənˌɹɑd/ 
 42. gray - /ɡɹeɪ/
 43. green - /ɡɹin/
 44. grey - /ɡɹeɪ/
 45. hot pink - /ˈhɑt ˈpɪŋk/ 
 46. hue - /hju or, often, ju/ 
 47. indigo - /ˈɪn dɪˌɡoʊ/ 
 48. ivory - /ˈaɪ və ɹi, ˈaɪ vɹi/ 
 49. jade - /dʒeɪd/ 
 50. jet - /dʒɛt/
 51. jungle green - /ˈdʒʌŋ ɡəl ˈɡɹin/ 
 52. kelly green - /ˈkɛl i ˈɡɹin/ 
 53. khaki - /ˈkæk i, ˈkɑ ki/ 
 54. lavender - /ˈlæv ən dəɹ/ 
 55. lemon - /ˈlɛm ən/ 
 56. light - /laɪt/ 
 57. lilac - /ˈlaɪ lək, -lɑk, -læk/ 
 58. lime - /laɪm/ 
 59. magenta - /məˈdʒɛn tə/ 
 60. mahogany - /məˈhɑɡ ə ni/ 
 61. maroon - /məˈɹun/ 
 62. mauve - /moʊv/ 
 63. mustard - /ˈmʌs təɹd/ 
 64. navy blue - /ˈneɪ vi ˈblu/ 
 65. ocher - /ˈoʊ kəɹ/ 
 66. olive - /ˈɑl ɪv/ 
 67. orange - /ˈɔɹ ɪndʒ/ 
 68. orchid - /ˈɔɹ kɪd/ 
 69. pale - /peɪl/ 
 70. pastel - /pæˈstɛl/
 71. peach - /pitʃ/ 
 72. periwinkle - /ˈpɛɹ ɪˌwɪŋ kəl/ 
 73. persimmon - /pəɹˈsɪm ən/ 
 74. pewter - /ˈpju təɹ/ 
 75. pink - /pɪŋk/ 
 76. primary - /ˈpɹaɪ mɛɹ i, -mə ɹi/ 
 77. puce - /pjus/ 
 78. pumpkin - /ˈpʌmp kɪn/
 79. purple - /ˈpəɹ pəl/ 
 80. rainbow - /ˈɹeɪnˌboʊ/
 81. red - /ɹɛd/ 
 82. rose - /ɹoʊz/ 
 83. ruby - /ˈɹu bi/ 
 84. russet - /ˈɹʌs ɪt/ 
 85. rust - /ɹʌst/ 
 86. saffron - /ˈsæf ɹən/ 
 87. salmon - /ˈsæm ən/ 
 88. sapphire - /ˈsæf aɪəɹ/ 
 89. scarlet - /ˈskɑɹ lɪt/ 
 90. sea green - /ˈsi ˈɡɹin/
 91. secondary - /ˈsɛk ənˌdɛɹ i/ 
 92. sepia - /ˈsi pi ə/ 
 93. shade - /ʃeɪd/ 
 94. shamrock - /ˈʃæm ɹɑk/ 
 95. sienna - /siˈɛn ə/ 
 96. silver - /ˈsɪl vər/ 
 97. spectrum - /ˈspɛk tɹəm/ 
 98. slate - /sleɪt/ 
 99. steel blue - /ˈstil ˈblu/
 100. tan - /tæn/
 101. tangerine - /ˌtæn dʒəˈɹin, ˈtæn dʒəˌɹin/ 
 102. taupe - /toʊp/ 
 103. teal /til/
 104. terracotta - /ˈtəɹ əˈkɑt ə/ 
 105. thistle - /ˈθɪs əl/ 
 106. tint - /tɪnt/ 
 107. tomato - /təˈmeɪ toʊ, -ˈmɑ-/ 
 108. topaz - /ˈtoʊ pæz/ 
 109. turquoise - /ˈtəɹ kɔɪz, -kwɔɪz/ 
 110. ultramarine - /ˌʌl tɹə məˈɹin/ 
 111. umber - /ˈʌm bəɹ/ 
 112. vermilion - /vəɹˈmɪl jən/
 113. violet - /ˈvaɪ ə lɪt/ 
 114. viridian - /vəˈɹɪd i ən/ 
 115. wheat - /wit/
 116. white - /waɪt/
 117. wisteria - /wɪˈstɪəɹ i ə/ 
 118. yellow - /ˈjɛl oʊ/ 

Thursday, April 23, 2015

The eye

1. cornea - /ˈkɔɹ ni ə/
2. pupil - /ˈpju pəl/
3. iris - /ˈaɪ ɹɪs/
4. sclera - /ˈsklɪəɹ ə/
5. retina - /ˈɹɛt n ə, ˈɹɛt nə/
6. optic nerve - /ˈɑp tɪk ˈnəɹv/
7. lens - /lɛnz/
8. vitreous humor - /ˈvɪ tɹi əs ˈhju məɹ/
9. aqueous humor - /ˈeɪ kwi əs ˈhju məɹ, ˈæk wi-/
10. macula - /ˈmæk jə lə/

Tuesday, April 21, 2015

Top 10 most populous cities in the UK


 1. London - /ˈlʌn dən/ 
 2. Birmingham - /ˈbəɹ mɪŋ əm/
 3. Leeds - /lidz/ 
 4. Glasgow - /ˈɡlæz ɡoʊ/
 5. Sheffield - /ˈʃɛf ild/ 
 6. Bradford - /ˈbɹæd fəɹd/ 
 7. Edinburgh - /ˈɛd nˌbəɹ ə, -ˌbʌɹ ə, -bɹə/ 
 8. Liverpool - /ˈlɪv əɹˌpul/ 
 9. Manchester - /ˈmænˌtʃɛs təɹ, -tʃə stəɹ/ 
 10. Bristol - /ˈbɹɪs tl/ 

GRE Words: "Wisdom" category


 1. adage n. - /ˈæd ɪdʒ/ "a traditional saying expressing a common experience or observation; proverb."
 2. axiom n. - /ˈæk si əm/ "a self-evident truth that requires no proof." "a universally accepted principle or rule." "Logic, Mathematics. a proposition that is assumed without proof for the sake of studying the consequences that follow from it.
 3. epigram n. - /ˈɛp ɪˌɡɹæm/ "any witty, ingenious, or pointed saying tersely expressed." "epigrammatic expression: Oscar Wilde had a genius for epigram." "a short, often satirical poem dealing concisely with a single subject and usually ending with a witty or ingenious turn of thought."
 4. truism n. - /ˈtɹu ɪz əm/ "a self-evident, obvious truth."
 5. aphorism n. - /ˈæf əˌɹɪz əm/ "a terse saying embodying a general truth, or astute observation, as “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely” (Lord Acton)."
 6. bromide n. - ˈbɹoʊ maɪd/ "a platitude or trite saying." "a person who is platitudinous and boring."
 7. platitude n. - /ˈplæt ɪˌtud, -ˌtjud/ "a flat, dull, or trite remark, especially one uttered as if it were fresh or profound." "the quality or state of being flat, dull, or trite: the platitude of most political oratory."
 8. apothegm n. - /ˈæp əˌθɛm/ "a short, pithy, instructive saying; a terse remark or aphorism."
 9. dictum - n. /ˈdɪk təm/ "an authoritative pronouncement; judicial assertion." "a saying; maxim."
 10. sententious adj. - /sɛnˈtɛn ʃəs/ "abounding in pithy aphorisms or maxims: a sententious book." "given to excessive moralizing; self-righteous" "given to or using pithy sayings or maxims: a sententious poet." "of the nature of a maxim; pithy."


Definitions from: dictionary.reference.com

Medicines


 1. eye drops - /ˈaɪ ˌdɹɑps/
 2. cream - /kɹim/
 3. syringe - /səˈɹɪndʒ/
 4. syrup - /ˈsɪɹ əp, ˈsəɹ-/
 5. bandage - /ˈbæn dɪdʒ/
 6. dose - /doʊs/ 
 7. drugs - /dɹʌɡz/ 
 8. shot - /ʃɑt/
 9. injection - /ɪnˈdʒɛk ʃən/
 10. medicine - /ˈmɛd ə sɪn/
 11. pain-killer - /ˈpeɪnˌˈkɪl əɹ/ 
 12. pill - /pɪl/
 13. plaster - /ˈplæs təɹ/
 14. tablet - /ˈtæb lɪt/ 
 15. tranquilizer - /ˈtɹæŋ kwəˌlaɪ zəɹ/ 

Monday, April 20, 2015

Beverages


 1. beverage /ˈbɛv əɹ ɪdʒ, ˈbɛv ɹɪdʒ/
 2. beer /bɪəɹ/ 
 3. brandy /ˈbɹæn di/ 
 4. cocoa /ˈkoʊ koʊ/ 
 5. cocktail /ˈkɑkˌteɪl/ 
 6. coffee /ˈkɔ fi, ˈkɑf i/ 
 7. coke /koʊk/
 8. green tea /ˈɡɹin ˈti/ 
 9. iced coffee /ˈaɪs(t) ˈkɑ fi/
 10. iced tea /ˈaɪs ˈti/
 11. juice /dʒus/
 12. lemonade /ˌlɛm əˈneɪd, ˈlɛm əˌneɪd/
 13. liquor /ˈlɪk əɹ/
 14. milk /mɪlk/ 
 15. milkshake /ˈmɪlkˌʃeɪk/
 16. orange juice /ˈɔɹ ɪndʒ ˈdʒus/
 17. punch /pʌntʃ/
 18. soda /ˈsoʊ də/ 
 19. soft drink /ˈsɑft ˈdrɪŋk/
 20. tea /ti/
 21. tomato juice /təˈmeɪ toʊ ˈdʒus/
 22. water /ˈwɔ təɹ, ˈwɑt əɹ/
 23. whiskey /ˈwɪs ki/
 24. wine /waɪn/

Body parts


 1. ankle /ˈæŋ kəl/ 
 2. arch /ɑɹtʃ/ 
 3. arm /ɑɹm/ 
 4. armpit /ˈɑɹmˌpɪt/ 
 5. beard /bɪəɹd/ 
 6. breast /bɹɛst/ 
 7. calf /kæf, kɑf/ 
 8. cheek /tʃik/ 
 9. chest /tʃɛst/ 
 10. chin /tʃɪn/
 11. earlobe /ˈɪəɹˌloʊb/ 
 12. elbow /ˈɛl boʊ/ 
 13. eyebrow /ˈaɪˌbɹaʊ/ 
 14. eyelash /ˈaɪˌlæʃ/ 
 15. eyelid /ˈaɪˌlɪd/ 
 16. face /feɪs/
 17. finger /ˈfɪŋ ɡər/ 
 18. forearm /ˈfɔɹˌɑrm, ˈfoʊɹ-/ 
 19. forehead /ˈfɔɹ ɪd, ˈfɔɹˌhɛd/ 
 20. gum /ɡʌm/ 
 21. heel /hil/ 
 22. hip /hɪp/ 
 23. index finger /ˈɪn dɛks ˈfɪŋ ɡəɹ/ 
 24. jaw /dʒɔ/ 
 25. knee /ni/ 
 26. knuckle /ˈnʌk əl/ 
 27. leg /lɛɡ/
 28. lip /lɪp/
 29. mouth /maʊθ/
 30. mustache /ˈmʌs tæʃ, məˈstæʃ/

Sunday, April 19, 2015

Animals


 1. alligator /ˈæl ɪˌɡeɪ təɹ/
 2. ant /ænt/
 3. bear /bɛəɹ/ 
 4. bee /bi/
 5. bird /bəɹd/ 
 6. camel /ˈkæm əl/ 
 7. cat /kæt/
 8. cheetah /ˈtʃi tə/ 
 9. chicken /ˈtʃɪk ən/ 
 10. chimpanzee /ˌtʃɪm pænˈzi, tʃɪmˈpæn zi/ 
 11. cow /kaʊ/ 
 12. crocodile /ˈkɹɑk əˌdaɪl/ 
 13. deer /dɪəɹ/ 
 14. dog /dɔɡ, dɑɡ/ 
 15. dolphin /ˈdɑl fɪn, ˈdɔl-/ 
 16. duck /dʌk/
 17. eagle /ˈi ɡəl/ 
 18. elephant /ˈɛl ə fənt/ 
 19. fish /fɪʃ/ 
 20. fly /flaɪ/ 
 21. fox /fɑks/ 
 22. frog /fɹɑɡ/
 23. giraffe /dʒəˈɹæf/
 24. goat /ɡoʊt/
 25. goldfish /ˈɡoʊldˌfɪʃ/ 
 26. hamster /ˈhæm stəɹ/ 
 27. hippopotamus /ˌhɪp əˈpɑt ə məs/ 
 28. horse /hɔɹs/ 
 29. kangaroo /ˌkæŋ ɡəˈɹu/ 
 30. kitten /ˈkɪt n/ 
 31. lion /ˈlaɪ ən/
 32. lobster /ˈlɑb stəɹ/ 
 33. monkey /ˈmʌŋ ki/ 
 34. octopus /ˈɑk tə pəs/ 
 35. owl /aʊl/ 
 36. panda /ˈpæn də/ 
 37. pig /pɪg/ 
 38. puppy /ˈpʌp i/ 
 39. rabbit /ˈɹæb ɪt/ 
 40. rat /ɹæt/ 
 41. scorpion /ˈskɔɹ pi ən/ 
 42. seal /sil/
 43. shark /ʃɑɹk/ 
 44. sheep /ʃip/ 
 45. snail /sneɪl/ 
 46. snake /sneɪk/ 
 47. spider /ˈspaɪ dəɹ/ 
 48. squirrel /ˈskwəɹ əl/
 49. tiger /ˈtaɪ ɡəɹ/ 
 50. turtle /ˈtəɹ tl/ 
 51. wolf /wʊlf/ 
 52. zebra /ˈzi bɹə/

Immediate Family


 1. father /ˈfɑ ðəɹ/
 2. mother /ˈmʌð əɹ/
 3. son /sʌn/
 4. daughter /ˈdɔ təɹ/
 5. brother /ˈbɹʌð əɹ/
 6. sister /ˈsɪs təɹ/
 7. husband /ˈhʌz bənd/
 8. wife /waɪf/

Fruits


 1. banana /bəˈnæn ə/
 2. apple /ˈæp əl/
 3. pear /pɛəɹ/
 4. orange /ˈɔɹ ɪndʒ/
 5. grape /ɡɹeɪp/
 6. strawberry /ˈstɹɔˌbɛɹ i/
 7. raspberry /ˈɹæzˌbɛɹ i/
 8. kiwi /ˈki wi/
 9. avocado /ˌæv əˈkɑ doʊ/
 10. pomegranate /ˈpɑmˌɡɹæn ɪt/